O projekte

     

   OZ Barlička organizuje už 4. ročník festivalu zdravotne znevýhodnenej mládeže “MargarétaFest 2012“.

     Zámerom projektu je dať možnosť zdravotne znevýhodnenej mládeži prezentovať svoje schopnosti na verejnom kultúrnom vystúpení „MargarétaFest 2012“. Zároveň je to jedinečná príležitosť ukázať aj „iným“ ľuďom, že vedia uskutočniť veci, ktoré sa niekedy zdajú nemožné.

     Kultúrne podujatie je nielen festivalom rôznych umeleckých žánrov, druhov a kategórií /spev, tanec, hovorené slovo, divadlo a iné/, ale je príležitosťou na získanie zručností, dôležitých pri komunikácií a spolunažívaní v spoločenstve, ako napr. zvyšovanie sebavedomia, orientácia v neznámom prostredí, sebestačnosť, tímová práca, riešenie konfliktov a pod. Realizáciou festivalu chceme využiť súťaživosť zdravotne znevýhodnenej mládeže na motiváciu a mobilizáciu schopností a zručností, naučiť ich prekonávať prekážky a riešiť problémy v realite. Celoslovenské verejné vystúpenie a prezentovanie sa je jedinečnou príležitosťou k búraniu bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi. Vzájomná pomoc pri týchto vystúpeniach je prvým krokom k vzájomnej pomoci v ďalšom živote.

     Realizáciou projektu umožníme mladým ľuďom so ZP z celého Slovenska, resp. aj zo zahraničia stretnúť sa na festivale – umožníme im prezentovať sa na kultúrnej (para)olympiáde, kde každý účastník je víťazom. Vytváranie nových priateľstiev, získavanie nových poznatkov, výmena skúseností, to všetko sú prvky, ktoré budú prínosom pre všetkých zúčastnených.

     Cieľová skupina: zdravotne postihnutí mladí ľudia do 40 rokov

Časový harmonogram:

a/ Prípravná fáza:

Začiatok projektu:

– zostavenie realizačného tímu, rozdelenie úloh a nastavenie harmonogramu práce, príprava podkladov k informačným materiálom

– výber témy festivalu – scéna, režisér, účinkujúci

– prieskum trhu – priestory, materiálno technické vybavenie – subdodávatelia

– práca na PC – návrh plagátu, pozvánky, prihlášky, prezentácie

– stretnutie s miestnymi inštitúciami – prezentácia projektu ( PSK, Mesto Prešov, UPSVaR, zástupcovia škôl, zamestnávatelia, spolupracujúce MVO, LPSI Šariš)

b/ Príprava a nácvik programu:

– príprava scenára/programu festivalu, výber kultúrnych disciplín, komunikácia s expertmi – choreografia a hudba, príprava podkladov pre tvorivé dielne – návrh kostýmov a scény, návrh loga festivalu, prezentačných materiálov;

– denná práca v OZ Barlička – jednotlivé činnosti – terapie, kurzy a činnosti sú venované príprave festivalu (materiálno-technická príprava v tvorivých remeselných dielňach a príprava a nácvik v umeleckých dielňach);

– stretnutie umeleckej rady, kontrola postupu výber priestoru, prieskum ubytovania, zostavenie organizačného štábu festivalu, spolupráca s PU – zabezpečenie dobrovoľníkov z radov študentov ako asistentov pre účastníkov festivalu;

– príprava videoprojekcie k festivalu;

– víkendové stretnutie realizačného tímu, sústredenie pre sumarizáciu projektu /počet účastníkov festivalu a kategórie/, nácvik vlastného vystúpenia Temperament a Radosť, zoznam účastníkov, publicita – článok;

– zhrnutie a sumarizácia prihlášok na festival – kontrola zabezpečenia sály, hudobných doprovodov, občerstvenia, ubytovania pre účastníkov a scény;

– propagácia v okolí – mesto Prešov, okolie a jednotlivé základné školy a zariadenia;

– publicita – regionálne a celoslovenské printové média, web, plagáty;

c/ Realizácia festivalu (september 2012, Prešov):

– príprava na verejné vystúpenie a galaprogram;

– finalizácia, balenie propagačných predmetov, zostavenie cien;

– generálna skúška programu a festival Margaretafest 2012.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *